TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

CV-số-124. Trợ giúp pháp lý Luật trợ giúp pháp lý . 2006 NGHỊ ĐỊNH 144 về trợ giúp pháp lý 2017

THÂM NIÊN NGHỀ 2018

BB NÂNG THÂM NIÊN (LÝ) 18 NÂNG TN GV 2018 THCS PHIÊNG LUỒNG. QĐ NÂNG THÂM NIÊN (LÝ) 18

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CBGV. HS NH 2016-2017

Tải văn bản tại ĐÂYDS CBGV THCSPL NH-      Tải văn bản tại ĐÂY 16-17 HỒ SƠ TRƯỜNG ĐẦU NĂM 2016-2017    (Tải văn bản tại ĐÂY) PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2016 – 2017    (Tải văn…