kế hoạch tháng 12

Tháng Mười Hai 4, 2016 10:00 sáng
  1. Kế hoạch

1.1. Mục đích, yêu cầu

* Mục đích:

– Triển khai các hoạt động giáo dục nhà trường trong tháng 12

– Đánh giá các hoạt động giáo dục nhà trường trong tháng 12

– Duy trì và ổn định nề nếp dạy và học của nhà trường.

– Tổ chức các hoạt động thi đua với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn.

* Yêu cầu:

– Các tổ căn cứ vào kế hoạch giáo dục nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục chi tiết cho tổ mình;

– Các đồng chí giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG (1)