CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2018

Tháng Một 13, 2018 9:30 sáng
A Dự toán thu 2.996.100.000
I Tổng số thu 2.996.100.000
Thu học phí 21.100.000
Thu NSNN 2.975.000.000
Nguồn KP chi thường xuyên 2.921.000.000
Nguồn KP không thường xuyên 54.000.000
KP MGHP, HTCPHT, nghị quyết 86 50.000.000
KP thực hiện nghị quyết 82 4.000.000
II Số thu nộp NSNN  
Thu tiền học phí 8.440.000
III Số được để lại chi theo chế độ  
Học phí để lại 12.660.000
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.975.000.000
I Loại 622, khoản 493 2.975.000.000
1 Chi thanh toán tiền lương và phụ cấp 2.560.988.000
2 Chi công tác phí, thưởng phép…. 150.000.000
3 Chi nghiệp vụ chuyên môn 150.012.000
4 Chi mua săm,sửa chữa 60.000.000
KP MGHP, HTCPHT, nghị quyết 86 50.000.000
KP thực hiện nghị quyết 82 4.000.000
II Loại 622, khoản 493 12.660.000
C Dự toán chi 60% học phí để lại  
  Chi mua sắm, sửa chữa lớn 12.660.000

 

Các tệp đính kèm gồm: 

1. BC CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2018

2. CÔNG KHAI DỰ TOÁN.2018 THCS PL

3. DĂNG KY BIEN CHE lương -2018

4. QĐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN.2018