PHÂN CÔNG TRỰC TẾT 2018

Tháng Hai 8, 2018 1:49 chiều

 

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG THCS PHIÊNG LUÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  03/QĐ -THCS
Phiêng Luông, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

  QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công lịch trực tết Nguyên đán 2018

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHIÊNG LUÔNG

 

          Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

         Căn cứ Công văn số 02/PGD&ĐT ngày 02/01/1018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, để đảm bảo công tác điều hành, xử lý công việc trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

……

TẢI QĐ TẠI: 

Quyết đinh phân công trực tết nguyên đán 2018

Thông báo Phân công trực tết 2018